โฮสติ้ง

 

 
หน้าหลัก
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับ
 
           
 

 

ประวัติหน่วยงาน

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 10 วรรสอง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2552 ยกฐานะให้กลุ่มงานสืบสวนภายใต้ตำรวจภูธรจังหวัด ขึ้นเป็น กองกำกับการสืบสวน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อำนาจหน้าที่

หน้าที่ความผิดชอบของ กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2552 โดย กองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมามีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
การถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ งานสืบสวนคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญาทั้งหลาย ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา งานการข่าว งานสืบสวนอาชญากรรมสำคัญ งานปฏิบัติการพิเศษ งานเก็บกู้วัตถุระเบิด งานสืบสวนคดียาเสพติดและสารเสพติดประเภทต่าง ๆ ในเขตอำนาจการรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัด โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1.) งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า - ออกของ กองกำกับการสืบสวน
2.) งานประชาสัมพันธ์
3.) ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการตำรวจถูกร้องเรียน กล่าวโทษ ว่ากระทำผิดวินัยหรืออาญา
4.) ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงจริงตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
5.) ดำเนินการและสนับสนุนช่วยเหลือสถานีตำรวจท้องที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญา
6.) ดำเนินการและสนับสนุนช่วยเหลือสถานีตำรวจท้องที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การก่อความไม่สงบ การจลาจล การก่อการร้ายในรูปแบบต่าง ๆ การควบคุมฝูงชน และการเจรจาต่อรอง
7.) สืบสวนคดีอาญาที่มีลักษณะกระทำเป็นองค์กรหรือขบวนการ คดีอาญาที่มีความรุนแรง ซับซ้อน และเกิดคาบเกี่ยวในหลายพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธร ในเขตอำนาจการรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัด
8.) เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติคดีอาญา สำเนาหมายจับ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับตามที่หน่วยอื่นประสานขอความร่วมมือ และจัดทำประวัติบุคคลผู้กระทำผิดอาญาและผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา
9.) อำนวยการในการแสวงหาข่าวสารที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตำรวจ รวมทั้งการตรวจสอบข่าว
10.) ดำเนินการกรรมวิธีต่อข่าวสาร การผลิตข่าวสาร ข่าวกรอง และประเมินสถานการณ์เสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยที่เกี่ยวข้อง
11.) ดำเนินการสืบสวนหาข่าวและปฏิบัติการอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม รวมทั้งงานด้านการข่าวที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ อันเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยต่าง ๆ ในเขตจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัด
12.) งานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
13.) งานสืบสวนคดียาเสพติดและสารเสพติดประเภทต่าง ๆ
14.) งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

วิสัยทัศน์

กองกำกับการสืบสวนพร้อมสนับสนุน ช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเสมอภาคและเป็นธรรม

พันธกิจ

  • รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

  • รักษาความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมและชุมชน

  • ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภท

  • สนับสนุนการปฏิบัติงานแก่สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

อัตรากำลังพล

กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา มีอัตรากำลังอนุญาต

ปัจจุบันมีข้าราชการอยู่ปฏิบัติหน้าที่ ชั้นสัญญาบัตร 28 นาย ชั้นประทวน 63 นาย

  • ระดับผู้กำกับการ 1 นาย

  • รองผู้กำกับการ 1 นาย

  • สารวัตร 2 นาย

  • รองสารวัตร 24 นาย

  • ผู้บังคับหมู่ 63 นาย

 

 


   
     
     
     
 
Top! Top!