กองกำกับการสืบสวนพร้อมสนับสนุน ช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเสมอภาคและเป็นธรรม

  • รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
  • รักษาความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมและชุมชน
  • ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภท
  • สนับสนุนการปฏิบัติงานแก่สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา

 

 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 10 วรรสอง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ให้ไว้ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2552 ยกฐานะให้กลุ่มงานสืบสวนภายใต้ตำรวจภูธรจังหวัด ขึ้นเป็น กองกำกับการสืบสวน

  •  

  • กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง
  • จ.นครราชสีมา 30000 โทร.044-244-277